___________ володіє методикою викладання предметів у початкових класах, забезпечує засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь і навиків. Уміло використовує на уроках сучасні форми і методи навчання, зокрема інтерактивні, що активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до навчання, забезпечують активну взаємодію всіх учнів. На уроках читання, математики, рідної мови вчителька формує в молодших школярів соціальні навички, вміння працювати у парах, групах з різною кількістю дітей.

__________ працює в ________ на посаді практичного психолога з 01.09.2010 року.

Бере участь в організації освітнього процесу, забезпечує всебічний особистісний розвиток дітей. Виявляє причини, що утруднюють становлення особистості дитини. Приділяє увагу індивідуальній роботі з учнями , проводить активну просвітницьку роботу, залучає учнів до групових занять. Сприяє формуванню психологічної культури учнів, учителів, батьків. Консультує працівників школи з питань практичного використання психології організації навчально-виховного процесу.

______________ працює на посаді вчителя математики ___________, викладає алгебру і геометрію у 8 та 10 класах, математику у 5-А класі, інформатику у 5-11 класах. В міжатестаційний період зарекомендувала себе відповідальним, старанним працівником, який сумлінно виконує свою роботу.

___________ працює вчителем фізичного виховання у ______________ з 1954 року.

Добросовісно і якісно виконує свої посадові обов’язки. Проводить на високому методичному і науковому рівні навчання учнів відповідно до програми та методик фізичної культури. Досконало володіє методами, прийомами та формами навчальної діяльності учнів, інноваційними освітніми технологіями, активно їх використовує та поширює серед колег по роботі. Вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроків. Активно впроваджує форми і методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність учнів. Уроки проводить на високому науково-теоретичному рівні.

_______________ працює на посаді вчителя-логопеда 10 років. __________ працює над проблемою «Попередження та усунення порушень писемного мовлення в учнів молодшого шкільного віку». Вона відзначається творчим стилем діяльності, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, добре володіє ефективними формами, методами навчально-корекційного процесу, інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі, відзначається загальною культурою, моральними якостями.

У своїй діяльності керується законодавчими та правовими документами в галузі освіти. Виконує вимоги навчальних програм. Знання основ дитячої психології дозволяє знаходити підхід до кожної дитини, створювати в класі сприятливий психологічний клімат, атмосферу невимушеного спілкування.

За час роботи зарекомендувала себе, як творчий, ініціативний та вдумливий педагог. На високому рівні володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює в освітньому середовищі. Вміє продумувати оригінальні інноваційні ідеї. Активно впроваджує різні форми та методи для покрашення організації навчально-виховного процесу на уроках математики.

Працює вчителем основ здоров'я. Досвідчений педагог, добре володіє методикою викладання предмету, проводить уроки на високому методичному рівні. У своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів.

___________ добре знає бібліотечну справу, вміло організовує роботу шкільної бібліотеки, здійснює формування, облік і збереження її фонду. Складає каталоги, картотеки, тематичні списки. Нею естетично оформлені книжкові виставки, тематичні таблиці, огляд літературних та методичних новин.

За час роботи показала себе творчим учителем, який добре володіє інноваційними освітніми методами й технологіями, активно їх використовує у своїй роботі.

Особливо ефективно застосовує технології творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів. Формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці.