Методичне об"єднання вчителів зарубіжної літератури

 

План роботи міжшкільного методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури Крукеницького ЛОО На 2018-2019 н.р.     

Керівник МО: Загорулько С.Р.

   Підсумки  роботи міжшкільного методичного об'єднання 

вчителів зарубіжної літератури за 2017-2018 навчальний рік

 Головна мета сучасної освіти, та й усього суспільства, — виховати особистість, здатну самостійно здійснювати вибір. Нині пріоритетним напрямом в освіті стає розвивальна, культурознавча система навчання, спрямована не на отримання учнями готових знань, а на розвиток їхніх здібностей, умінь здобувати знання самостійно.

Головне завдання сьогодні – навчити дітей користуватися величезною кількістю найрізноманітнішої інформації. Молода людина має вміти самостійно задовольняти власні естетичні потреби, використовувати здобуті здібності для формування себе як особистості. А виховати таку  людину покликані уроки літератури, на яких кожен вчитель прагне забезпечити інтелектуальний та духовний розвиток дитини, виховувати особистість. Дедалі гостріше стає проблема вдосконалення форм організації процесу навчання, знаходження відповіді на запитання: як навчати? Як створити умови для розвитку та самореалізації особистості в процесі навчання? Як досягти високого інтелектуального розвитку учнів, забезпечити володіння ними навичками саморозвитку? Відповіді на ці та  подібні  запитання намагаємося знайти на засіданнях методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури .

Робота МО проводилася диференційовано, що сприяло створенню умов для продуктивного обміну досвідом роботи, налагодженню наступності, вивченню і впровадження передового педагогічного досвіду вчителів району, області, країни.

У минулому навчальному році методичне об'єднання вчителів зарубіжної літератури Крукеницького  локального освітнього округу працювало згідно з планом роботи над проблемою “Реалізація змістових ліній Програми “Зарубіжна література” на  уроках словесності. Вивчення зарубіжної літератури в контексті літературознавчої змістової лінії”.

Формування в учнів моральних цінностей шляхом залучення до найвищих досягнень світової літератури — головна  мета міжшкільного методичного  об'єднання.

Згідно графіка проведено 4 засідання, на яких розглядалися питання аналізу роботи вчителів зарубіжної літератури за 2017-2018 н.р., опрацьовувалися  інструктивно-методичні  матеріали щодо вивчення зарубіжної літератури за новою програмою.Балабух Марія Володимирівна, вчитель Судковицької ЗОШ І-ІІ ст. працювала над розробкою уроків за розділом  “Нові тенденції  у драматургії кінця ХІХ- поч. ХХ ст.” Було розроблено уроки “Стара” і “нова  драма”. Зміни в драматургії кінця ХІХ — початку ХХ ст.”  Вчителька зупинилась на творчості  норвезького драматурга  Генріка Ібсена и англійського драматурга Бернарда Шоу. Підкресливши роль Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство, вчителька  охарактеризувала в своїх розробках уроків значення п'єси “Ляльковий дім”  як соціально — психологічної  драми,  дала  поняття про образну систему, підтекст, символіку, а також про головне в “новій драмі” - відкритий фінал. Важливим доробком Балабух М.В.  було те, що вона пов'язала античність із сучасністю Бернарда Шоу через його п'єсу “Пігмаліон”.

Вчитель Зав’язанцівського НВК    Вергун  Василина Богданівна та вчитель Крукеницької ЗОШ І-ІІІ ст.- ліцею  опрацювали   матеріали розділу “Література ХХ — ХХІ ст. Життя. Історія. Культура”. Було адаптовано до розуміння  9-класників  матеріали  за темами “М.О.Булгаков “Собаче серце”,Ерік Вольф Сігел   “Історія одного кохання”,  Рей Бредбері “451° за Фаренгейтом”,  Гарпер Лі  “Убити пересмішника”.

Всі члени методичного об'єднання працювали над обраними проблемами, над якими продовжують працювати у наступному 2018-2019 н.р.

Всі вчителі МО на доступному рівні володіють мультимедійними технологіями.

У поточному році методичне об'єднання  на базі Крукеницької ЗОШ  -   ІІІст. - ліцею  поповнилося новими членами.  В його  склад  увійшли вчителі зарубіжної літератури: Вовчищовицького НВК Андрійовська Уляна Ярославівна,  Золотковицької ЗОШ І-ІІ ст. Галишак Світлана Ярославівна, Мишлятицького НВК Ящишин Олександра Василівна, Боляновицької ЗОШ І-ІІ ст. Мрак Оксана Степанівна, Завязанцівського НВК Вергун Василина Богданівна, Судковицької ЗОШ І-ІІ ст. Балабух Марія Володимирівна, Хідновицького НВК Яцула Галина Романівна, Великомокрянської ЗОШ І-ІІ ст. Терлецька Світлана Іванівна.

Роботу кожного вчителя ММО учителів зарубіжної літератури у 2018 — 2019 н.р.  буде спрямовано на вивчення вимог нової Програми, на оптимальну реалізацію творчого потенціалу кожного одного учителя з  урахуванням нових вимог документів, які регламентують роботу вчителя зарубіжної літератури.

Метою базової загальної середньої освіти є розвиток і соціалізація особистості учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення й поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Запровадження наскрізних ліній «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека» й «Підприємливість і фінансова грамотність» сприятиме забезпеченню такого переходу.

Головна мета вивчення предмета «Зарубіжна література» в загальноосвітній школі – прилучення учнів до кращих здобутків зарубіжної літератури та культури, розвиток творчої особистості (читача), формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

                    Завдання вивчення зарубіжної літератури в основній школі

Основними завданнями вивчення зарубіжної літератури в основній школі є:

 • формування стійкої мотивації до читання художньої літератури, до вивчення зарубіжної літератури як скарбниці духовних цінностей людства;
 • ознайомлення учнів із найкращими зразками оригінальної й перекладної літератури («золотого» фонду класики та сучасної);
 • поглиблення уявлень про специфіку художньої літератури як мистецтва слова;
 • формування читацької та мовленнєвої культури;
 • розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати й інтерпретувати літературний твір у культурному контексті, у зв’язках з іншими видами мистецтва, в аспекті актуальних питань сучасності й становлення особистості;
 • активізація інтересу до вивчення іноземних мов у процесі читання творів зарубіжних письменників;
 • формування поваги до різних мов, культур, традицій, толерантного ставлення до всіх рас, народів, народностей і національностей;
 • виховання любові до української мови і літератури як органічного складника світової культури, прагнення до збереження рідної мови, національних традицій і цінностей в умовах глобалізації світу;
 • формування духовного світу особистості, її високої моралі, ціннісних орієнтацій;
 • розвиток творчих здібностей, культури спілкування, критичного мислення;
 • формування етичних уявлень та естетичних смаків;
 • розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості.

 

План

роботи ММО вчителів зарубіжної літератури

на 2018-2019 н.р. при Крукеницькому ЛОО

 

Проблема: “Реалізація змістових ліній Програми “Зарубіжна література” на уроках зарубіжної літератури — зокрема компаративної змістової лінії. Роль зарубіжної літератури у формуванні ключових компетентностей. Завдання реалізації змістових наскрізних ліній у вивченні зарубіжної літератури на уроках і в позакласній роботі”

 

Очікувані результати: оволодіти формами і методами роботи щодо обраної проблеми.

Форми роботи: теоретичне і практичне опрацювання  питання  відповідно до мети.

                                     

                                     

з/п

                     Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення

Методичний форум “Новий 2018 — 2019 навчальний рік”.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Аналіз роботи МО вчителів зарубіжної літератури за 2017-2018н.р.

 

Інструктивно - методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2018-2019 н.р. Педагогічні особливості навчання учнів 9 класів.

 

Опрацювання  витягу з листа МОН України “Про єдиний орфографічний режим”.

Затвердження плану роботи методичного об'єднання на 2018-2019н.р.

 

Про методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури  у 2018- 2019 н.р.

10.09.2018

Керівник МО

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени МО

 

 

 

 

 

 

Загорулько С.Р.

Тези

 

 

 

Обговорення

 

 

 

 

 

Обговорення

 

 

 

 

 

 

Обговорення

 

Круглий стіл “Робота над ефективними методами роботи для впровадження змістових наскрізних ліній за поновленою Програмою 2018р.”

ОНЗ Крукеницька ЗОСШ

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

«Про ефективне використання змістових наскрізних ліній у вивченні зарубіжної літератури» (презентація)

 

Завдання реалізації змістових наскрізних ліній у вивченні зарубіжної літератури.

 

Робота з обдарованими дітьми. Методи й прийоми навчальної мотивації учнів

 

10.12.2018

Керівник МО

 

 

 

Вергун В.Б.

 

 

 

Галишак С.Р.

 

Презентація

 

 

 

 

Тези

 

 

 

Тези

 

 

Семінар — практикум «Я роблю це так».Презентація вчителями власних педагогічних ідей.

Судковицький НВК

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар «Я роблю це так».

Презентація вчителями власних

педагогічних ідей. Захист інновацій.

   

 Розвиток творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної  літератури.(З досвіду роботи)

 

Зарубіжна література: проблеми, ризики та шляхи розвитку шкільного предмета.(З досвіду роботи).

 

 

 

 

18.03.2019

 Члени МО

 

 

 

Балабух М.В.

 

 

Учасники МО

Презентації

 

 

 

Доповідь

 

 

 

Обговорення

 

Про підсумки роботи МО у 2018 – 2019 н. р. Знахідки, проблеми, перспективи.

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

Доповідь «Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної  літератури»

 

 Про підсумки роботи МО у 2018 – 2019 н. р. Знахідки, проблеми, перспективи.

 

 

  Тренінг: «Стратегія особистісного і професійного вдосконалення»

 

 

13.05.2019

Ящишин О.В.        

 

 

 

Керівник МО

 

 

 

Учасники МО

 

 

 

 

Доповідь

 

 

 

 

Обговорення

 

 

 

 

Обговорення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз

освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу вчителями зарубіжної літератури при Крукеницькому ММО на 2018-2019 н.р.

 

з/п

Назва навчального

закладу

ПІБ вчителя

КК

Пед

стаж

Рік

п/а

Рік наст.

атест.

Проблема

№ телефону

1.

  Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей

Загорулько Світлана Ростиславівна        

І

21

2014

2020

Розвиток особистості засобами інноваційних технологій.

0973045084

2.

 Вовчищовицький  НВК

Андрійовська Уляна Ярославівна   

1

21

2017

2022

Використання інноваційних технологій  на уроках зарубіжної літератури

0962208693

3.

  Золотковицька ЗОШ І-ІІ ст.

Галишак Світлана Ярославівна  

В

ст.вч.

37

2015

2020

Інноваційні форми і методи роботи на уроках зарубіжної літератури

 0968519189

4.

  Мишлятицький НВК

Ящишин Олександра Василівна      

І

24

2017

2022

Використання сучасних технологій навчання на уроках зарубіжної літератури як засіб підвищення читацької компетенції учня

 0685825170

5.

Боляновицька ЗОШ І-ІІІ ст.

Мрак Оксана Степанівна

1

24

2018

2023

Використання інтерактивних методів на уроках зарубіжної літератури.

0686266978

6.

Зав’язанцівський НВК

Вергун Василина

Богданівна

 

м/сп.

3

н/а

2020

Інтерактивні методи навчання як ефективний засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури

0983267565

7.

Судковицька ЗОШ І-ІІ ст.

Балабух Марія Володимирівна

І

26

2014

2019

Творча діяльність учнів у навчальному процесі

0985853783

8.

Хідновицький НВК

Яцула Галина

Романівна

В

ст.вч.

34

2018

2023

Використання елементів гри на уроках зарубіжної літератури як засіб розвитку пізнавальної  діяльності.

0684430786

9.

Великомокрянська ЗОШ І-ІІ ст.

Терлецька Світлана Іванівна

ст.в

спец.

21

2016

2021

 Використання інтерактивних технологій на уроках  зарубіжної літератури

0679495092