Методичне об"єднання вчителів географії

 

План роботи міжшкільного методичного об’єднаннявчителівгеографії та економіки на 2018-2019н.р.

 Керівник ММО: Вчитель географії Наконечна Є.О. 

Вступ.                                                    

Аналізнауково-медичноїроботи за 2017-2018н.р.                                                  

     В школах локального освітнього округу створеніумови для розвиткутворчогопотенціалу кожного вчителя. Діяльність м/о спрямована на впровадженнявчителями району новихпедагогічнихідей, підходів, творчихрішень, в навчально-виховнийпроцес.

    «Відтворчоговчителя-до творчогоучня» - такацільовапрограма методичного об’єднаннявчителівгеографії та економіки. Вона ставить за мету створення умов для всебічногорозвитку педагога, індивідуально-творчогопідходуорганізаціїметодичноїроботи.

Проблема над якою працювало ММО   - : “Наскрізні змістові лінії та їх реалізація на уроках географії”.

У минулому навчальному році педагоги, члени методичного об'єднання вчителів географії і економіки працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах.

КадровийпотенціалММОхарактеризуєтьсявисокимпрофесійнимрівнемучителівгеографії, економіки. До складу м/о входило 10 вчителів.З них 6 вчителів з вищою кваліфікаційною категорією, 3 зпершою  і 1  молодий вчитель-спеціаліст, 7 вчителів працюють за фахом.Це люди з доброю теоретичною і методичною базою, творчі,спроможні вести за собою учнівськийколектив, не байдужі до колег, дітей, своєїсправи.

Методичнуроботу  в 2017-2018н.р. булоспрямовано на реалізаціюЗаконівУкраїни «Про освіту», «Про загальнусереднюосвіту», Концепціїпрофільногонавчання, Національноїдоктрини ;

-  вивчення та впровадження методик і прийомів диференційованого навчання, вдосконалення педагогічної майстерності педагогів;

- розвиток учнів з урахуванням їхніх вікових, фізіологічних, психологічних, індивідуальних особливостей

- створенняналежних умов для  розумового, морального й фізичногорозвитку кожного учня.

         Приділяється постійна увага до навчання школярів загальним розумовим діям: аналіз і синтез, порівняння, абстракція, узагальнення. Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку ефективних форм і методів роботи з дітьми.

 

Аналізуючи роботу міжшкільного  м/о над науково-методичною проблемою ммоможназробитипевнівисновки. Зокрема проте, щотеоритичнінадбанняінноваційнихтехнологій, здобутівчителями, підкріплюютьсяпрактичнимвикористаннямїхелементів на уроках. Відбуваютьсявзаємообміндосвідом на методичнихсемінарах, через відкриті уроки, семінари-практикуми, діловіігри.

Так,  набазіЗолотковицького НВК проведено семінар-практикум на тему: «Формування готовності сучасного педагога до впровадження інноваційних педагогік у практику». А Зубик Наталія Василівна провелавідкритий виховний захід краєзнавчого напрямку « Моє село—моя маленька Батьківщина». Третє МО було проведено на базі Зав’язанцівського НВК. МалиновськаІринаОлексіївна провела відкритий урок у 6 класі на тему: «Охорона атмосфери».

Підвищуєтьсянауково-теоретичний іметодичнийрівеньвикладаннянавчальнихдисциплін. Кожний педагог районного м/о дбає про ситуаціїуспіху, а в старших класах про успішнупідготовкувипускників до ЗНО.

  Як і в попередні роки вчителі ЛООготувалиучнів до олімпіад, конкурсів, МАН.

Як результат участьшколярів ЛОО в районному і обласномуетапіолімпіад. Так Цюпак Зоряна Ярославівна, учениця 10 класу Вовчищовицької школи зайняла четверте місце на обдасній олімпіаді з географії, з розривом від третього місця лише на один бал. На жаль в області минулого року по географії не було.

Тому вважаємонеобхіднимактивізувати роботу з обдарованоюмолоддю. Хотілось би повернутивтраченіпозиції в цьомунапрямкуроботи. Робота педагога з обдарованимидітьми - складнийпроцес, якийніколи не повинен припинятися.

Всіпедагогічніпрацівники м/о маютьвласнунауково-методичну проблему для освітньоїдіяльності та підвищеннякваліфікаційногорівня. Глибокевивченняінноваційнихтехнологій, елементивпровадженняпрактичноїтехнології, технологіїрозвивальногонавчання, інтерактивних, мультимедійнихтехнологійдаютьзмогуздійснюватипоступовийперехідвідтрадиційного до особистісно-орієнтованого та компетентісноюпідходів у навчанні, підвищуютьінтереспедагогів до застосуваннятехнологійкреативноїосвіти для формування і розвиткуінноваційноїособистості

       У 2018-2019н.р. ММО вчителів географії і економіки працюватиме над проблемою «Формування ключових та предметних компетентностей учнів на основі підходу на уроках географії та економіки.

Зміст діяльності ММО вчителів географії та економіки:

  • вивчення та аналізосновнихнормативнихдокументів в галузіосвіти, навчальнихпрограм, підручників, посібників, методичнихрекомендацій, педагогічноїперіодичноїпреси;
  • створення організаційних умов та надання практичної допомоги вчителям географії та економіки для безперервного фахового вдосконалення, підвищення професійної компетентності та створення позитивного педагогічного іміджу;
  • трансформуваннянауковихідейу практикудіяльностіучителівгеографії та економіки;
  • організація ефективної системи методичної роботи шляхом удосконалення діяльності мікроструктур методичного об’єднання, спрямованих на розвиток творчої індивідуальності вчителів географії та економіки,
  • залученняпедагогів до експериментальної та науково-дослідноїроботи у галузівпровадженняновихосвітніх методик і технологійнавчання та виховання;
  • вивчення рівня навчальних досягнень і компетентності учнів з географії та економіки у загальноосвітніх закладах відповідно до державних вимог та виявлення труднощів в опануванні навчальним матеріалом;
  • організація методичного забезпеченняпідготовкиучнів до зовнішньогонезалежногооцінювання;
  • організаціязаходів по роботі з талановитоюучнівськоюмолоддю;

 

 

 

 

Тематика засідань методичного обєднання

Засідання 1

(17.09. 2014р)

Круглий стіл

Тема: Створення інноваційного освітнього середовища для розвитку  географічної освіти

Мета: Обговорити питання  розвитку інноваційного освітнього середовища та педагогічного впливу на формування креативної особистості дитини;

     поширити позитивні тенденції творчої співпраці вчителя і учня;

      визначити детальні шляхи та накреслити головні напрямки роботи у реалізації інноваційного навчання вчителів суспільствознавчих дисциплін у новому навчальному році .

Тема виступу

Доповідач

Форма узагальнення

1.

Аналізроботи ММО за 2017-2018н.р.

Наконечна Є.О.

Звіт

2.

Опрацюваннянормативнихдокументівщодовикладаннягеографії.

 

Рекомендації

3.

Плануванняроботи на 2017-2018н.р.

Вчителі МО

Рекомендації

4.

Ознайомлення з нормативними документами щодовпровадження ІКТ у навчальнийпроцес.

 

5.

Огляд новинок методичноїлітератури  видавництва «Шкільнийсвіт», «Основа».»Картографія»

 

 

 

 

 

Засідання 2.

28.11. 2018 р.

На базі ОНЗ Крукеницькоїзош І-ІІІ ст.-ліцею.

Проблемний семінар

Тема: Шляхи удосконалення фахової компетенції вчителя

Мета:Вдосконалення професійної компетентності членів МО;

 Робота над  розвитком творчих здібностей учнів.

 

Тема виступу

Доповідач

Форма узагальнення

1.

Забезпечення умов якісноїприродничоїосвіти в школі в зв’язку з переходом на новийзмістнавчання

Павлусів О.С.

Рекомендації

2.

Оновленнязмісту і форм роботивчителя в контекстімодернізаціїосвіти

Малиновська.І.О.

Тези виступу

3.

Професійнийрозвитоквчителя в сучаснійшколі

Чимерис Є.П.

Доплвідь

2.

Відкритий урок у 6 класі з теми «Зовнішні процеси, які зумовлюють зміну земної кори».

 

Наконечна.Є.О.

Конспект

4.

Роль навчальногокабінет у підвищеннімотиваціїучнів до навчання

Зубик Н.В.

Тези виступу

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання 3.

27.02.2019 р.

На базі Вовчищовицького НВК

Проблемний семінар

Тема: Впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій

Мета:пошук і впровадження нових активних підходів до навчання,  удосконалення засобів і форм процесу навчання, з метою створення  комфортних умов,за яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність, значущість

 

 

Тема виступу

Доповідач

Форма узагальнення

1.

Оновленнязмісту і форм роботивчителя в контекстімодернізаціїосвіти

ПавлусівО.С.

Тези виступу

 

 

 

2.

Відкритий урок у 10 класі з теми «Японія».

 

Конспект

3.

Обміндосвідом з питаннявдосконаленняметодівнавчання.

Скварко О.В.

Рекомендації

4.

Розвитокекспериментальнихвмінь і дослідницькихнавичокучнів на уроках географії.

Наконечна Є.О

Доповідь

 

 

                                                                                                                                                                                                         

                                                               Засідання 4

                                      15.05.2019 р.

                   На базі ОНЗ Крукеницької ЗОШ І-ІІІ ст.

         Тема: Шляхи удосконалення фахової компетенції вчителя

Мета: Вдосконалення професійної компетентності члені ММО внаслідок обміну досвідом та представленням презентацій роботи з учнями вчителів ММО.                  

 

Тема виступу

Доповідач

Форма узагальнення

1.

Звіт роботи

Члени ММО

Презентаії

2.

Рекомендації щодо роботи ММО на наступний навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список вчителів географії, економіки та природознавства  Крукеницького ЛОО

Аналіз освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу на уроках географії, економіки та природознавства на базі Крукеницького ЛОО

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя

Дата та рік народ-ження

Освіта

Спеціальність за дипломом

Який заклад і коли закінчено

Загальний пед.

стаж

Назва навчального закладу  та стаж роботи у ньому

Номер телефону/

електронна адреса

1

Бучко Євгенія

 Василівна

17.03.

1957 р.

вища

Біолог, викладач біології та хімії

ЛНУ ім. Івана Франка,

1990 р. 

42 р.

Великомокрянська ЗОШ І-ІІІ ст.

42 р.

0985761385

 

2.

Зубик Наталія Василівна

18.06.

1980 р.

вища

Викладач географії, економіки, екології

ЛНУ ім. Івана Франка, 

2003 р.

16 р.

Золотковицька ЗОШ І-ІІ ст.

16 р.

0977985977

zybuk.nata@

gmail.com

3

Лабойко Світлана Михайлівна

02.09.

1989 р.

вища

Викладач географії, економіки, екології

ЛНУ ім. Івана Франка,

2012 р.

4 р.

Крукеницька ЗОШ І-ІІІступенів-ліцей

2 р.

0972619428

svitlanka.laboyko@ gmail.com

4.

Малиновська Ірина Олексіївна

08.02. 1969 р.

вища

Викладач географії

ЛНУ ім. Івана Франка,

1991 р. 

27 р.

Зав’язанцівський НВК

0984851996

5.

Москалик Наталія Григорівна

14.03. 1970 р.

вища

Вчитель історії

ЛНУ ім. Івана Франка,

1993 р. 

26 р.

Хідновицький НВК

25 р.

0962785165

6.

Наконечна Євгенія Омелянівна

 

06.01.

1966 р.

вища

Вчитель географії та біології

Луцький педінститут,

1989 р.

29 р.

Крукеницька ЗОШ І-ІІІступенів-ліцей

29 р.

0673368574

7.

Носовський Ростислав Володимирович

06.01. 1975

вища

Вчитель історії

Дрогобицький педінститут,1997 р.

23

Судковицька ЗОШ І-ІІ ст.,

6 років

 

0686251404

8.

Павлусів Ольга  Степанівна

10.11.

1977 р.

вища

Викладач географії, вчитель основ християнської етики

ЛНУ ім. Івана Франка,

2003 р., КПІ при УКУ, 2011 р.

20 р.

Вовчищовицький НВК

20 р.

0679819721

olya.pavlusiv@ gmail.com

9.

Скварко Оксана Володимирівна

11.07.

1967 Р.

вища

Вчитель географії

ЛНУ ім. Івана Франка,

1992 р.

32 р.

Хідновицький НВК,

29 р.

0974225454

10.

Чемерис Євген Петрович

26. 10.

1956 р.

вища

Вчитель географії та біології

Луцький педінститут,

1981 р.

37 р.

Мишлятицький НВК

34 Р.

0680975421

 

 

 

Список вчителів географії, економіки та природознавства  Крукеницького ЛОО

№ з/п

ПІБ вчителя

Кваліфікаційна категорія, звання

Рік попередньої атестації

Нагородження за 5 років

Предмети, які викладає

Проблема, над якою працює

1.

Бучко Євгеня Василівна

Вища категорія,

старший вчитель

2018

 

Географія, біологія,

Хімія

Екологічне виховання в навчально-виховному процесі

2.

Зубик Наталія Василівна

І категорія

2018

 

Географія,

природознавство, трудове навчання

Розвиток творчої компетентності на уроках географії як шлях до формування інформаційної особистості

3.

Лабойко Світлана Михайлівна

Спеціаліст

-

 

Географія, економіка, екологія

Самостійні роботи з картою на уроці і вдома

4.

Малиновська Ірина Олексіївна

І категорія

2015

 

Географія, економіка

Формування картографічних компетенцій на уроках географії

5.

Москалик Наталія Григорівна

Вища категорія

2017

Подяка

Історія, географія, правознавство

Впровадження методів активізації пізнавальної діяльності на уроках географії

6.

Наконечна Євгенія Омелянівна

Вища категорія

2017

 

Географія, біологія

Роль екологічної освіти на уроках географії та біології

7.

Носовський Ростислав Володимирович

І категорія

2017

 

Історія, географія, правознавство

Самостійна робота на уроках історії, географії та природознавства

8.

Павлусів Ольга Степанівна

Вища категорія

2015

Грамота

Географія, економіка, основи християнської етики.

Формування ключових освітніх компетентностей

на уроках  географії

9.

Скварко Оксана Володимирівна

Вища категорія

2015

 

Історія, географія, природознавство

Формування картографічних компетентностей

10.

Чемерис Євген Петрович

Вища категорія

2017

Грамота

Біологія, географія

Екологічне виховання на уроках біології та географії